Bauskas muzejs
baltijasvasara.lv

Bauskas muzejs

Kopēt saiti

Bauska local history and art museum

4.6 (117 atsauksmes)
Kalna iela 6, Bauska, Bauskas pilsēta, LV-3901, Latvija

Muzejs, Tūrisma objekts

Pirmdiena: slēgts
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena: 10:00 am – 5:00 pm
Sestdiena, Svētdiena: 10:00 am – 4:00 pm
Aicinām noskatīties Bauskas muzeja digitālu fotoizstādi "Barikādēm 30" https://youtu.be/nWDyGH0tTvk
Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, 20. janvārī no plkst. 17.00 līdz 20.00 Bauskas muzeja pagalmā, atminoties notikumus pirms 30 gadiem, būs apskatāma vienas dienas brīvdabas digitāla fotoizstāde “Barikādēm 30”
Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām ievērot distancēšanos, apmeklējot publiskas vietas.
1991. gada janv�ra notikumi
 [...]Aicinām noskatīties Bauskas muzeja digitālu fotoizstādi "Barikādēm 30" https://youtu.be/nWDyGH0tTvk
Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, 20. janvārī no plkst. 17.00 līdz 20.00 Bauskas muzeja pagalmā, atminoties notikumus pirms 30 gadiem, būs apskatāma vienas dienas brīvdabas digitāla fotoizstāde “Barikādēm 30”
Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām ievērot distancēšanos, apmeklējot publiskas vietas.
1991. gada janv�ra notikumi vairs nav v�rt�jami k� nesena pag�tne, jo starplaik� izaugusi vair�k nek� viena paaudze.
Šobr�d, kad saudz�jot savus l�dzcilv�kus un sevi, m�s nedr�kstam b�t kop� un st�v�t plecu pie pleca, gribam ar jums dal�ties fotomirk�u atmi��s par laiku, kad tikai st�vot cieši kop�, m�s var�j�m pasarg�t savus l�dzcilv�kus, sevi un savu valsti.
Janv�r� pirms 30 gadiem tauta vienoti atsauc�s Latvijas Tautas frontes aicin�jumam piedal�ties protesta manifest�cij� 13. janv�r� Daugavmal�. Uzreiz p�c t�s, pier�dot gatav�bu notur�t nesen ieg�to br�v�bu, s�k�s barik��u veidošana, ar m�r�i pasarg�t no ienaidnieka potenci�l� uzbrukuma svar�g�kos objektus.
Ar� m�su novada cilv�ki piedal�j�s un fiks�ja da��dus fotomirk�us no notikumiem, kurus ar� j�s var�siet apl�kot izst�d� un kaut nedaudz izbaud�t t� laika noska�as. Tolaik v�l pavisam jauni puiši Arnis Indriks, Raitis �belnieks un citi iem��in�ja šos v�sturiskos notikumus.
Izst�d� b�s skat�mas ar� unik�la, �oti emocion�la, profesion�lu fotogr�fu darbu kolekcija par janv�ra notikumiem Baltij�. T� ir k�dreiz�j� Bauskas rajona kolhoza “Uzvara” fotosalona kolekcija, kuras �pašnieks šobr�d ir G�rijs Bulle.
Aicin�m iedz�vot�jus, kuru person�gaj� arh�v� var�tu b�t gan profesion�lu fotogr�fu, gan amatieru foto att�li no barik��u ned���m R�g� vai ar t�m saist�tiem notikumiem re�ionos, nodot tos Bauskas muzejam.
Izst�de digit�l� form�t� tapusi sadarb�b� ar Bauskas Kult�ras centru, un Bauskas muzeja pagalm� b�s skat�ma pateicoties Bauskas Kult�ras centra tehniskam atbalstam.
www.bauskasmuzejs.lv