Latvijas Nafta 38. Degvielas Uzpildes Stacija
baltijasvasara.lv

Teade just nüüd
Can't fetch from www.lnafta.lv

Latvijas Nafta 38. Degvielas Uzpildes Stacija

Kopēt saiti

Latvian Oil 38 Fuel Filling Station

4.3 (463 atsauksmes)
Launkalnes pagasts, LV-4718, Latvija

Kafejnīca

24h
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Konkursu rīko SIA „EAST WEST TRANSIT” .
1.2. Konkursa mērķis ir iegūt jaunu kafijas krūzīšu maketu, kuru izmantotu jauno krūzīšu dizainam Latvijas Naftas uzpildes stacijās.
1.3. Pirmās vietas ieguvējs iegūst 300€ lielu naudas balvu. Kopā 1 balva.
1.4. Konkurss ir atklāts visiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties. Bez vecuma ierobežojuma.
1.5. Iesniedzamo radošo darbu skaits netiek ierobežots, katru no tiem noformējot
atsevišķi šajā nolikumā noteiktajā
 [...]1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Konkursu rīko SIA „EAST WEST TRANSIT” .
1.2. Konkursa mērķis ir iegūt jaunu kafijas krūzīšu maketu, kuru izmantotu jauno krūzīšu dizainam Latvijas Naftas uzpildes stacijās.
1.3. Pirmās vietas ieguvējs iegūst 300€ lielu naudas balvu. Kopā 1 balva.
1.4. Konkurss ir atklāts visiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties. Bez vecuma ierobežojuma.
1.5. Iesniedzamo radošo darbu skaits netiek ierobežots, katru no tiem noformējot
atsevišķi šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
1.6. Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, tehniskajām un citām
prasībām var saņemt rakstot epastu uz silva@lnafta.lv
2. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU
2.1. Radošais darbs ir krūzīšu dizaina makets izmēros 12OZ un 20OZ.
2.2. Krūzītei ir jābūt ar stāstu. Stāstu var attēlot vairākos maketos. Logo: https://ej.uz/logo_LN
2.3. Pie maketa jāiesniedz īss skaidrojums, kas darbā ir attēlots , kādu stāstu stāsta krūzīte. Maketu vēlams iesniegt kā .jpg. Izveidot maketu, kurā krūzīte ir integrēta vidē, kā piemēram, akcijas makets. Uzvaras gadījumā pārējos nepieciešamos formātos.
2.4. Pie iesniegtā darba jānorāda autora vārds un uzvārds, e-pasts un kontakttālrunis.
3. IDEJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Radošais darbs jāiesūta uz epastu silva@lnafta.lv līdz 2020. gada 28. augustam.
3.2. Konkursa darbi, kas saņemti pēc noteiktā termiņa, nepiedalās konkursā.
4. VĒRTĒŠANA
4.1. Autoru iesniegtos darbus vērtēs Rīkotājs – SIA „EAST WEST TRANSIT”.
4.2. Konkursa darbus izvērtē komisija piecu cilvēku sastāvā līdz 2020. gada 2. septembrim.
4.5. Konkursa vērtēšanas komisija vērtē katra iesniegtā darba atbilstību pēc
būtības konkursa nolikumā noteiktajām prasībām – jābūt uz krūzītēm stāstam, kas raksturo krūzīti.
4.6. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus par katra iesniegtā darba atbilstību
noteiktajām prasībām (maksimālais punktu skaits par katru kritēriju – 5).
4.7. Katram darbam piešķirtie punkti tiek summēti.
4.8. Par konkursa uzvarētāju atzīst autoru, kura iesniegtais moto tiek novērtēts ar
vislielāko punktu skaitu.
4.9. Ja vairāki darbi iegūst vienādu punktu skaitu, tad izšķirošā balss pieder
vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
4.10. Konkursa vērtēšanas komisija izvirza apbalvošanai labāko ideju autorus:
4.10.1. Pirmās vietas ieguvējs iegūst 300€ lielu naudas balvu. Kopā 1 balva.
5. KONKURSA VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības neizvērtēt iesniegto piedāvājumu, ja
tas neatbilst konkursa nolikuma prasībām.
5.2. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus un
izsludināt jaunu konkursu, ja neviens no piedāvājumiem neatbilst konkursa
mērķim.
5.3. Konkursa vērtēšanas komisija var lūgt papildus informāciju un skaidrojumus
darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja rodas tāda nepieciešamība.
5.4. Konkursa vērtēšanas komisijas gala lēmums ir negrozāms.
6. RĪCĪBA PĒC KONKURSA NOSLĒGUMA
6.1. Apbalvošana notiek SIA „EAST WEST TRANSIT” telpās divu nedēļu laikā pēc
vērtēšanas komisijas lēmuma, paziņojot par apbalvošanas datumu konkursa
uzvarētājiem uz norādīto kontakttālruni.
6.2. Iesniegtais labākais darbs tiks izmantots SIA „EAST WEST TRANSIT” Latvijas Naftas uzpildes stacijās kā jauno krūzīšu dizains.
6.3. Pēc uzvarētāja paziņošanas un balvas pasniegšanas tam, SIA „EAST WEST TRANSIT” iegūst vienpersoniskas tiesības paturēt un izmantot materiālu (maketu).
6.4. Autoram pēc balvas saņemšanas nav tiesību pārsūtīt maketu (materiālu) trešajām pusēm vai izmantot to atkārtoti.
6.5. Privātuma politika. SIA „EAST WEST TRANSIT” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Autors iesniedzis, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar ES normatīvo aktu (jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības Regulu) prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
SIA „EAST WEST TRANSIT” saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir ieviesti atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, lai aizsargātu personas datus no neatļautās piekļuves, nelikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas zaudēšanas, modificēšanas vai iznīcināšanas.
Iesniedzot savus datus Autors piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
Datu turētājs dara zināmu, ka tas nepieņem nekādus automatizētus lēmumus pa Autoru, kā arī neveic Autora datu profilēšanu. Nekāds Autora datu drošības pārkāpums savu iespēju robežās, netiks pieļauts.
Lasīt vairāk...
www.lnafta.lv